Video monitoring centar

 

Nadzor objekta se vrši 24 sata/365 dana.

Operativni centar je mesto gde se slivaju sve informacije sa objekata koji su pod elektronskom zaštitom. U slučaju provale u objekat sa elektronskom zaštitom, alarmni sistem emituje signal našem operativnom centru, a dežurno osoblje alarmira MUP i službu fizičkog obezbedjenja.

Operativni centar registruje sve promene na vašem alarmnom sistemu i vrši kontrolu uključenja/isključenja sistema.

U operativnom centru se registruje svaki pokušaj sabotaže sistema ili instalacije kao i moguće neispravnosti ili nepravilno funkcionisanje sistema. Alarmni sistemi priključeni na monitoring centar pored osnovnih funkcija imaju i mogućnost aktiviranja tihog alarma u slučaju ugroženosti objekta ili lica, mogućnost aktiviranja šifre za prinudno isključenje alarmnog sistema, protiv požarnu zaštitu, poziv za pomoć u slučaju zdravstvenih ili drugih problema. Svaka promena na sistemu izaziva trenutnu reakciju operatera, obaveštavanjem u skaldu sa ugovorenim uslugama: dežurne službe MUP-a, protiv-požarne brigade, vlasnika i lica koja ste ovlastili. Efikasnost alarmnog sistema zavisi od: izabrane konfiguracije sitema, načina uzbunjivanja, načina komunikacije, obučenosti korisnika, redovnog održavanja.

U koliko ste zabrinuti za bezbednost vaše imovine molimo vas da zatražite dodatne predloge za unapređenje zaštite. Prijem informacija radio vezom ostvaruje se na dva načina: slanjem direktno prijemnoj stanici našeg monitoring centra za korisnike iz bližeg okruženja, ili putem postavljenog repetitorskog radio sistema za korisnike koji se nalaze na većim udaljenostima od monitoring centra. Repetitorski radio sistem čine Motorola radio uređaji sa odgovarajućim antenskim sistemom i dodatnim sigurnosnim elementima. Ovaj sistem je u stanju da pokriva veliku teritoriju, tako da su usluge instalacije protivprovalnih sistema zaštite sa radio dojavom dostupne velikom broju potencijalnih korisnika van bliže okoline sedišta preduzeća.